mmoonneeyy.info Technology TRANSURFING KNJIGA PDF

Transurfing knjiga pdf

Saturday, June 29, 2019 admin Comments(0)

Download as PDF or read online from Scribd. Flag for inappropriate content KNJIGA ZIVOTNIH ZAKONA 1tj. Uploaded by. drazenhale · Maje Asteci Astečki. Vadim Zeland - Transurfing 5 - jabuke padaju u mmoonneeyy.info Aleksandar Imsiragic Knjiga Vladarstva u Astrologiji Moja Mala Veganska Knjiga Recepata. Download Vadim Zeland - Transurfing 1 - Prostranstvo.


Author: ROSIE LACRONE
Language: English, Spanish, Hindi
Country: Jamaica
Genre: Lifestyle
Pages: 162
Published (Last): 08.10.2015
ISBN: 570-2-75885-463-9
ePub File Size: 15.75 MB
PDF File Size: 12.52 MB
Distribution: Free* [*Regsitration Required]
Downloads: 37743
Uploaded by: MICKI

mmoonneeyy.info Milos Miletic. Loading Preview. Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking. mmoonneeyy.info Milos Miletic. Loading Preview. Sorry, preview is currently unavailable. You can download. Title Slide of Vadim zeland transurfing 1 - prostranstvo.

These not only help in judging. Opustiti svoj stisak. Alphabetic listing of all Bollywood movies released recently. Radi se o tome da je energija osnovna roba. Dynasty Warriors 8 Overview. This page. Ali to je teiko v,rrn lrvci napeti.

Nikasa Category: Irish stew of sindidun new tomorrow download 02 Oct, Post By: Dirr Category: Role Playing. Vso er old version download 02 Oct, Post By: Vill Category: Candy coated raindrops download 02 Oct, Post By: Akinozragore Category: Tilt six teardrop download 02 Oct, Post By: Nagore Category: Labview vi conversion kit download 02 Oct, Post By: Yozshuran Category: Pacman for blackberry download 02 Oct, Post By: Nim Category: Bryan adams please forgive me file share download 02 Oct, Post By: Zugis Category: Kingdom hearts mobile phone download 02 Oct, Post By: Dukazahn Category: Batman begins p direct download 02 Oct, Post By: Mikarn Category: Sverker win 3.

Takva se velitanstvena Sala mole vrlo lako organizirati. Grupa ljudi, u kojoj pojedinci se tak medusobno niti ne poznaju, dogovara se putem interneta da ce u odredeno vrijeme i na odredenom mjestu na dogovoreni znak napraviti nekakvu besmislenu radnju. Sto se dogada tijekom takve akcije? Kao ito vam je poznato, kad grupa ljudi potinje misliti u jednom smjeru, stvara se klatno. Flash grupa razmiSlja: Ovaj nam bezazlen primjer pokazuje kako se slvaraju i djeluju dugovjeina i destruktivna klatna.

Transurfing 4 energlu ponaSanja je odrediti iablonu u jednom smjeru? Potrebno pravila ne stvaraju pravilo. Naravno, zadali i razmi5ljanja ',torr,r Sto je potrebno da bi se ljude navelo da oda5ilju Klatna ne mogu realizirati svjesnu namjeru.

Ona nastaju spontano, ali ih stvara oblikovano klatna, vei sami ljudi. Pravtlo klatna je najstraSnqe i naj5tetnije od svih koje je tovjecanstvo smislilo, a to je "Radi kao jal". Bilo koja Sablona ponaianja i miiljenja u klatna. Promatrajte Naravno, opiem obliku svodi se na pravilo I primrletit cete da to pravilo djeluje na svakom koraku.

U koncertnoj dvorani klatno iz sve snage upija energiju gledatelja. To takoder ne stvara nikakvu 5tetu, ali obratite pozornost kako se cesto ponaSalu umjetnici.

Onr se iz sve snage trude pokrenuti publiku pomocu pravila klatna: A sada svi zajedno! Kad klatno ne bi upijalo tu energiju, izvodat bi doslovno odletio u zrak. Ali izvodac dobiva tek bezvrijedne mrvice, sve ostalo uzima klatno. CudoviSte 2ivl sve dok ljudi poituju pravilo "Radi kao ja!

Sto onda? Pa niSta straSno se nile dogodilo? Uistinu, fiash klatna su bezazlena. A kakve to ima veze sa seksom? Nikada necete pogoditl. Zapoteli smo govoritt o temi seksa, ali smo se prebacill na flash mob.

Vjerojatno ste pomisllli da su povezani s energrjom. Svakako, tijekom seksa stvara se flash klatno koje upqa energiju rezonancije. Ljudi su joi od davnina slutili i znalr da postoji neka struktura koja se nalazi nad "scenom radnje". Na primjer, ,-]. I Piesovi sa sjenama se zabavlja". Neki sljedbenici okultnih qeruju da se t11ekom spolnog 'rr,r i lucule energrya koja privlaci razlicite I'r' ,l,1,rvnike astralnog svije[a kojl se tada 1,r,rl,',i r'vrsto I rrlrlj,tju i prireduju svoju demonsku orgilu.

Ono se jednostavno lrr rni energijom koju vi ionako tro ite - i to je vc Alr poanta nije u tome. Ono osnovno ito ',r'l lrodvrgava nevldljivoj, ali vrlo ucinkovitoj obradi s ukoqenjivanjem obrazaca lronaianja i ml ljenja. Pla5im se ovdje upotrijebiti rijet "zombiranje'l ali se u biti ,,ve svodi na to. Suvremena industrija informiranja i zabave zasniva se na jednostavnom princrpu: Osobito se ovo tiie svega ito je povezano s intimnim odnosima.

Vrlo su. Sva tiskana i video-produkcija na tu temu pokazuje odnose koji, kako treba shvatiti, 1avne, alr zadovoljavaju sta nda rde.

Nemolte pomlsliti da govorim o nekoj zavjeri ili namjernoj propagandi. Zapravo nitko nece kao svoj cilj uvesti neke sablone. Sve ce se dogoditi samo od sebe. U covjekovoj svijesti uvijek postoji sumnja: Intimni odnosr, a osobito seks, uglavnom se odvqaju u intimnom i zatvorenom krugu, pa prema tome raste potreba za potvrdivanjem da je "kod nas sve u redu". A ako osoba nema ili, tim vlie, nije rmala partnera, tada ona zaista grcevito pocinje tra2iti standard.

I naravno, sredstva masovnog informiranja tu ljudsku potrebu pruiajuci velik izbor zadovoljavaju najrazlicitqih standarda i ponaSajte se popul njih. A ako se ne uklapate ',. Seks je jedini slutaj kad se igri treba predati ;r rl1r Nqe li ,, t, Irostavnije stvari nazvati njihovim tmenom? Seks nije ljubav a ljubav nije , l,', Pa zar su ta dva pojma nespojiva?

Spojlva su, ali ponavljam joi jednom: Na primjer, on je hladan macho, ona je vatrena, "seksi". Gledajte ih je igrati, a partneru nameie projekciju u skladu sa svojrm otektvanjima. Teiko je zamisliti svu destruktivnost tog pravila. Vjerojatno mislite da neopravdano naglaSavam vaZnost problema kad kaZem da je pravilo klatna najstra nije i najitetnqe od svih pravila koje je covjefanstvo izmislilo.

Ni nairnanie lzrazavam se vrlo suzdr2ano. Ali pravilo klatna smeta da t' itvarno u inr. Necu pogrijeiiti ako kazem da svr neuspjesi u seksualnom ,'r;ktu proizlaze iz toga ito ljudi, poitujuci pravila klatna, pokuiavaju na , rrr jetan natin pomrjeiati ljubav r seks.

Na kraju dobivamo besmislen hibrid. Zamislite I rlu s nisticom u sredini, gdje se na lijevoj prznarr prave razroge tr,rni nalazi crtica ljubav, a na desnoj agresija. Ne,,adovoljstvo nastaje zato il. I covjek se trudi podredrti utvrdenim standardima to rezultira duievnom neugodom ,t,r tdko, ako se strelica pomakne nalilevo, to Brol rastavljenih parova je golem.

Broj nesretnih obiteljije moZda joi veci. Na kraju krajeva, glavni uzrok nesuglasica ye nezadovoljstvo seksom. Sve ostalo i nezadovoljstvom. Sve i i llubav, ako se pomakne nadesno, to je seAs. Od mnoitva standarda covjek odabire jedan, koji mu najbolje odgovara, za sebe idruglza svojeg parLnera.

Ustvari, susretn- rr. U okvire tega? Upravo ovdje stupa na snagu pravilo klatna. Ako otvoreni,. To, sa svoje Strane, izaziva svojevrsno podredivanje. Trebalo bi otpustiti uzde, a pravrlo klatna to ne dopuita. Pritom mogu r',r',laLi situacije u kojima jedan ieli ono to drugr ne prihvaia. Sto uiinlti u takvim lrrr'ajevima? Oni, poput marioneta, vise na niti kontrole za koju su se sami uhvatili Sto rade?

A dovoljno bi bllo samo odmahnuti rukom na pravilo klatna i pustiti strelrcu da slobodno iece u skladu s osjeiajima du e, a ne idejama razuma Netko bi mogao primijetiti da je lako spustiti se na Zivotinjsku razinu. I ovdle opet djeluje pravilo klatna.

Tko 1e postavio granice gdje zavriava ljudska, a pocinje livotlnjska razina? I rvo, potrebno ,l, t dobijete, r v,rj r,r prekrasan princip funkcionira besprijekorno, a pritom cak niti ne shvaiate koji nadin. Drugo, potrebno je u potpunosti se odreii pravila klatna i zamijeniti ga ;'r,rvilom transurfinga.

A to pravilo glasr. Ma koliko se lrudio opus[iLi, sile ravnoteie [o nece vi sami trebate postaviti vlastita pravila, a ne slijediti tuda. Nadam se da shvaiate da sve ovo piSem za ljude koji imaju nekakve probleme sa seksom, osobito za one koji se medusobno vole. Sve 5to je potrebno za qe avanle problema je sqesno puStanle strelice, jednako kao 5to se svjesno dr2i kontrola nad priddavanjem pravrla klatna ,lopustiti.

No, lavovski dio usiljenosti ne stvara se toliko kao posljedica suvrinih l rotencijala, vei kao rezultat odnosa zavisnosti. L ie ttsmierena rr,rmeie projekcrya u skladu s otekivanim ulogama Nikako se neZelidrugome ,pustiti da bude ono to jest. U odnosu na Kao 5to znate, odnosi zavisnosti rezultiraju polarizacijom koja izaziva vjetar u konatnici sve kvare.

Pravilo transurfinga trenutatno otklanja polarizaciju koju su stvorili odnosi zavisnosti. Dozvoliti si biti ono ito jeste znati prihvatiti sebe sa svojim nesavrSenstvom. Dozvoliti drugome da bude ono Sto jest znaci uklonitl s njega projekciju svojih otekivanja. Tako ie se situacrya u kojojjedan 2eli ono ito drugi ne prihvaia, na nepojmljiv natin rijeilti sama od sebe. Ponavljam, potrebno se samo odreci pravila klatna, zamijeniti ga pravilom ca transurfinga iusmjeritisvoju namjeru u skladu s prvim principom freilinga.

Ako to udinite udvoje, viie necete imati nikakvih problema. Detaljnije cemo rasprave o tome za5to to djeluje ostaviti psiholozima.

Jednostavno djeluje i tocka. A moze ,, r lr rvoljstvd zbog kojeg se ponovno mora mijenjati lrrrr,rko, kad se tovjek uputi u potragu za standardom, odaiilje energr-lu rr',1i11;v11lj51va razo arenja. Drugaiije niti ne moze biti. Jednaro tako i rr,rrt,riic hoda u krugza objesenom mrkvicom.

Upravo se takvom enerqiiom I rr, rr rt' rlestruktivna klatna koja predlalu standarde tudeg uspjeha. Vrlo je t, ' 1,. Tko se toga drii, steci ie divno svojstvo sto stvara se , ,',1,'raj hrane energrjom rezonancrle i zato im je potrebna sinkronizacrla djelovanja. Na I v, cemu se onda temelje sva ostala dugovjetna klatna za koja ne vrrledi obvezno t,rl've slobode.

A 5to ona Prrye svega, pravilo klatna postavlja norme pona5anja i miSljenja, to jest standarde "normalnosti".

Covjek ne razumije da mu se predlaZe surogat rr Y' Pravi uspjeh postiZu samo oni koji se odvaZe prekriiti pravilo i krenutr svojim putem. Standardi uspjeha su obmana, ali tovjek ne 1na ili ne Zeli rnati da ga pravilo klatna drZi u pautini iluzija. Kad se iovjek licem od kojeg doslovno zastaje dah - unutarnju slobodu.

Takvi ljudi postoje.

Knjiga pdf transurfing

To ne donosi ni5ta osim r r"r, i nikad nbam imala muikarca. A ja ne razumijem zaito. Privlaina sam iimala sam mnogo mogucnosti da zapotnem tntimni livot.

Ali ne 1elim. Fizioloikije sa mnom sve u redu, jednostavno do sada nisam naiila na muikarca s kojim bih poleljela spavati. Zato ito se svi predaju rlalesnoj ljubav[ a ja ne. To je tako uobiiajeno, a ja ne slijedim to 1vavilo..

Nikad nisam bila robinja druitvenih stereotipa, ali upravo rne taj njihov dio, trni se, potinje nerviratr. Mori ga strah od eotaza, intimne odnose bez posebne ludnje prema osobi. Je li moj sluiajipak osjeca svoju rnferrornost i usamljenost u tom neprijateljskom svijetu o d stu p a J nj e, svoj ev r sta n d efe ktl' Transurfing 4 strah od toga da niste "kao svi" ipak postoji. Bez obzira na sve, Unutarnja Snaga i nezavisnost su prisutne i to vtie nije mala stvar. Jasno je da ovdje nema nikakvog odstupanja.

Treba se samo Rekao sam "na dva koraka" zato ito prestati plagiti da "nisam kao svi'i i podeti se tome radovati. Naravno, ne treba ni otiii u krajnost. Mo2da ie citateljica trebati sniziti pretku potreba i biti jednostavnija. Ali to nije lako osvryestiti. Covjek je toliko navikao Zivjeti sa ,,,,;rrr iluzijama da ga treba dobro protresti ili, kako bi rekao Carlos Castaneda, ;,r,'rrrjcstiti spojnu toiku" kako bi shvatio gdje se nalazi stvarnost, a gdje Sude i prema inforrnacijama kojima sa svih strana navaljuju na nas, molemo pomisliti da se svi bave samo seksom.

To je zapravo iluzija. Daleko od toga da svi u tom odnosu vode "aktivan naiin Zivota'i a mnogi nitl nemaju rlrtlit partnera. Ali strah od samoce i bojazan da nisu kao svt ostali, navodi ljude da rl,,rr,t vjeruju u iluziju. Stekao je reputaciju "grada osamllenih srca". Svakoga dana od rana jutra ljudi tzlaze na ulicu i ra5trkaju se po mnogobrojnim kaficima. Zaito to rade kad Salicu kave mogu popiti kod ku e? Zato Sto ih iz kuce tjera osamljenost.

Nekomu se moze uiiniti da klatna svojim pravilom namjerno pokoravaju ljudsko dru tvo. Ona postoie pridvricenim za tijelo, ali analogija l'rirnjerice, osobe s invaliditetom nalaze se u pololaju ljudi koji nemaju Prisiljeni su cijeli 2ivot patiti zbog svoje nepotpunosti ili zanemariti rvilo klatna. Ako iovjek razumije da nema vi5e 5to izgubiti, odrite se pot1ere ',l,rndardom i potinje livleIiza svoje zadovoljstvo. Nitko od njih postdti novi MichaelJordan sve dok ne dokutida mora izaciiz kolone.

Oni koji krse pravilo klatna postaju ili vode ili odmetnici. Jedni se uzdilu zahva ujucinjemu! Pravilo uzrokuje klatno. A zatim to klatno potlnje raditi svo1 prljavi posao. Razlika izmedu jednih i drugih je u t rne da su prvi uvjerenida imaju puno pravo kriiti pravilo klatna, a drugi u to od puta na kojem bi mogao postiii potpunu srecu.

Zamislite ulrcu prepunu ljudl na kojoj svatko ide za svojim poslom. Odjednom se pojave ljudi u crnom, sve ih poredaju i natjeraju da stupaju. Netko pokuia tzaci iz kolone, ali ga odmah grubo ',r vraiaju natrag: Kamo cei? Fantastika ima tendenciju da s vremenom postane stvarnost.

Onajtko tzadeiz kolone, stvara novi etalon uspjeha. Razumijete li ito se ilogada? I ta se tendencija ubrzava. Ako obratite pozornost, nesklad izmedu fantastrke i stvarnoq utjelovljenja No da bi se iza5lo iz kolone, treba znatt kako se to radi.

Ako se budete borili s ljudima u crnom, bit cete poraleni. Naravno, ljudi ne sjede U bitki s klatnima uvrjek iete biti pokoreni. Postojanje klatna potpuno ovisi o tome koliko je Lrl,rlrr,r struktura koja se obllkuje.

Zalo ce ono raditr sve za stabilizaciju svoje ,ttttl'tut,To 1e drugi zakon klatna. I rlustraciju cemo prouiiti najjednostavniji primjer jato mladih ribica. Odakle dolazi takva vlastite poglede na svijet. U naiem je sviletu puno toga okrenuto naglavacke. Transurfing u tom smislu sve stavlja na svo1e mjesto poma2e u odbacivanju oravila klatna. Onome kome se vi5e svida da se ne probudi, transurfing nije potreban.

Svi dobivamo ono 5to odabiremo luzija je takoder iz6or svatko, kome vrie odgovara, ima na nju pravo. Sve molete sami provjeriti na vlastitom iskustvu. Svejedno iu proci pored njih i reci: Al r pretpostavimo da svaka rrbica reagira na kretanje susjeda, skretanje ,r ,,r' trebalo prenositi po redu.

Medutim, bez obztra na brzinu prenoienja r,ll, la, moralo bi postojati vrijeme zastoja. Jato moZe blti zaista veliko, no ni to ni ta ne mijenja - opet Se Uocava znate li vl da postoji transurfing stvarnosti?

Ja idem tim putem, a vi kako lelite. Ako ste ikad imali priliku vidjeti veliko jato I r ,1r, tine malene i brze ptice, morali ste primijetiti da se njihova zanoienja na r Stabi lizacija stru ktu re U skladu sa svoiim zakonom klatno tini sve da poveca energiju nastalog konflikta. Bitke iz kojih klatna crpe energtju vode se neprestano. No svi ti sukobi u pravilu nastaju rzmedu dvije ili nekoliko suprotstavljenih struktura. Primjera je mnogo - ratovi, revolucrle, konkurencija i slitni oblici suprotstavljania.

Mo2ete jednostavno tzaci i, mlrno se smijeieci, mahnuti rukom ljudima u crnom u znakpozdrava. A zatim krenuti svojim putem. Oni ce nastojati iz petnih ltla da Plesovi sa sjenama r, rnu odlikuju zadivljujuiom uskladenoiiu. Mo2da ovdje funkcionira drugi mehanizam, na primjer, telepatski kontakt? Ako u rezervoaru, u kojem nema nikakvih jata, rrcplaiite lednu ribicu, druga ce ribica udaljena svega metar od nje ostatt rrrirna.

Signal se prenosi ,,rfno u jatu koje je, u svojoj biti, najjednostavnija struktura. A mo2da se taj I uopie ne prenosi? Uzmimo, na primjer, strukturu vi eg stupnja - mravinjak. Znanost ne rudi razuman odgovor na koji nadin funkcionira kolonija. Zadivljujuce je to i,ro u mravinjaku postoje jasno rasporedene obveze, ali ne postoji hijerarhija. Mravi medusobno komuniciralu pomoau izlutlvanja mirisnih tvari feromona.

Mirisni im puteljci omogucuju da pronadu put prema domu i prema hrani. Ali na koji se naiin informacija istodobno prenosi svim ilanovima kolonile?

Ne moZe' tu biti - ,lr[o "dUtomatski" rade elementi strukture ,trrpnju njihove svjesnosti. No kada se brca udruie govora ni o kakvim viSim oblicima izmjene informacija izmedu mrava.

Zaito bi , tr r rl ', se inaie koristilitako primitivntm prenoienjem informacrla kao 5to su mirisr? Klatno lstodobno sa stvaranlem i razvojem Strukture formira se energetskornformacijska struktura koja preuzrma funkciju upravljanja i stabilizacije te Strukture.

Klatno postoji na ratun energije svojih sljedbenika i sinkronizira njihovu aktivnost udru2ujuci ih u organiziranu zajednicu. O takvoj organizaciji moZemo govoriti samo kad se radi o ne2ivoj prirodl kada u ulozi upravljajuceg elementa dleluju zakoni fizike. Na primjer, molekule tekucine u procesu kristalizacije strukturiraju se u reSetku drya je struktura odredena oblikom molekula i silama medusobnog djelovanja. Za ujedinjenjeZivih organizama u strukturu potreban jevanjskiorganizrraiuci faktor.

Upravo je klatno taj faktor. Za sadaje nepoznato na koji naiin to tini. Po svoj prilici, izmedu te strukture iZivog organizma postojiodredena energetskoi nformacirska razmiena. Klatno kao upravljajuia nadgradnja postoji u svakojstrukturi koja udruZuje live organizme. Medutim, ne moZemo reci da ono razumno upravlja strukturom buduii da ne posjeduje svjesnu namjeru. Svijest enerqetsko-informacijske strukture slitna je algoritmu. Klatno ne ostvaruje zami5ljenu ideju onako kako to radt razumno bi e.

Ono upravlja strukturom otprilike kao Sto program upravlja radom automatskog mehanizma. Na primjer, na Novom l rr lu praktif ki nema grabeiljivaca. Klatna prisiljavaju liva bica da postanu elemenli strukture prema "1, pilicu, htio bi 2ivjeti?

Onda radi kao ja. To se obja5njava , rjcnicom da je u takvim grupama lakSe komunicirati. Moie se utiniti rrcobicnim da mnogi ljudi imaju velike poteSkoie u komunikacqi Bezobzira rr,r prividnu neusrljenost u meduljudskim odnosima, oni su zbog cryelog tta razloga, vanjskih i unutarnjih, vrlo nategnuti. Da bi se uspostavio prisnryi kontakt, ljudi instlnktrvno pokuiavaju pronaci ne5to zajednitko 5to bi ih rrroglo povezati U tome: Kada ',c sugovornici nji5u na jednom te istom klatnu, "ugodeni su na isti val" ,ez problema pronalaze zajednidki jezlk.

Zato se odnosi lakie ostvaruju ako ' rnolemo zajedno puiiti, piti, sjediti za blagdanskim stolom, otiii na izlet, igrati r[,].

I i se i tako dalje. Ali, vjerojatno najupecatljivija ilustracija drugog zakona klatna je stvaranje zaito su se pojavili gradovi? Kako to da su lludi stotinama tisuca godina 2ivjeli na selu i u nomadskim naseobinama, a rivilizacUe. Jeste li se ikada zapitali T 'l I 1 Plesovi sa sjenama 4r Transurfing 4 zatim odjednom poceli graditi velrka civilizirana naselja?

Sto im 1e poslulilo kao osnova: Jedan otkriven u Peruu. Arheolozi su bili zadivljeni tinjenicom da nakon proudavanja nalaziita nisu uspjeli pronact niti loncarsku robu niti orulje. Ustanovljeno , rlrr,'l,trrr rc'sruii divovsku gradevinu. Naravno, do tada joi ima puno ,, ri r or lLtie, kako se uzme U usporedbi s ostalim predstavnrcrma je da su se gradani bavili uzgojem pamuka, l,n gradevina uokolo Carala nrje bilo, ito znaii da takoder otpada priia o ratnoj prethistori1i.

Sto je onda bio razlog stvaranja grada? Ljudi iz drevnih vremena Tivjeli su u selima i bavili su se primitivnim obrtima, trgovinom r medusobnim ratovanjem. I za sve to ntsu trebali sagraditi kamene gradove i podizati piramide. Moiemo zakljuciti da su kao faktor organizacije posl u2ila klatna, tocnije, nlihova stabilizirajuca fun kcrla. Ne mo2e se totno objasnitl kako se to dogada lstina je uvijek negdje pored Najvjerojatnije se u odredenom trenutku spontano stvori takva struktura klatna koja sadrii sposobnost za dalinji razvoj.

Jer grad je, u svojoj biti, ,1 se, po svojoj gradi, taj samoorganizirajuci sustav od samog pocetka poka2e stabilnim, onda razvt a i ucvricuje. I taj re se nroces odviiati sve dok nekakav defekt I P esovi sa sjenama , , 1 ,t,, t,'poznato, postizali oni koji su se udaljili od druitva. Medutim, u svojoj ',r ,"1,1, idrugo je struktura kojom upravljaju klatna.

I sva znanstveno I r, ,I ri,l ,r postignuia, ako ih proutavamo u cjelini, proizvodi su strukture, , , , " '1,,,1inaCd. Televizor moTe izmrsliti jedan covjek, televizija je tvorevina r1 1 ry ,,r1stdVa I r' rr '' kojim upravlja klatno. I r ovl'ek postane element strukture, mora poitovati pravilo klatna. Kao ii,,r toQa nastaje neizbjelno proturJefje izmedu osobnih interesa i , ' t' 'r' ,' i posluSno se, zbog sustava, trudr u znoju lica svog ne uspijeva.

Od svega je najgore kad covjek nije svjestan te r ' tlrvu kako bi se osvrnuo oko sebe i postao sv1estan svolih postupaka. Naprotiv, , r ,,'lo sam svjestan Sto i zaito radim " Koje ta! Kao i u prirodi, ako , , rvr rrosami, uglavnom sam odgovara za svoje postupke. Prosvjetlenja slo2ena hryerarhija klatna proizvodnje, potroSnje r razmlene I ako "budnryi". Ali,zar mole stvarati slolene uredaje imehanizme, graditi gradove, ' l, , ' ,'rr vrj'l lpak, ito se osvrjeitenosti tice, tovjek se nije puno udaljio od r lrrr; or ,,vi.

Medutim, jednako uspje5no su se time mogll baviti lr', rovjek r, uvjerljiv primjer moZemo uzeti ljetne djecje kampove. Neizgradena r r '1iece koja su donekle slobodna od poslova, sluZi kao blagotvorna ba,,a I r,nje klatna. Klatna na osnovi svoje agresivne strukture stvaraju sredinu r joj cvjeta suparnifkl duh. Ako u toj sredini nisi kao svi ostali, odnosno ne 1 I Transurfing 4 odgovarai parametrima nastale strukture, mogu te izlo2iti ruglu, "izbaciti iz krda" ili jednostavno izmlatiti.

U sliinim uvjetima dijete spava dubokim snom na 1avi. Zivi kao u snu, nesvjesno svojih postupaka, bilo u grupi bilo u opozic4i u odnosu na nju.

Kao sredslvo za spavanje slu2i neugodan osjecaj zbog suparnitkog odnosa i jaka uvjerenost u vlastitu inferiornost i neuskladenost sa "standardima'i laj osjecaj potiitenosti i napetosti uopce ne nestaje, dak ako se izvana cini da se dijete drli hrabro r smireno. Zivot se u agresrvnoj sredrnr "dogada" slicno kao u snu. Nemirna bujica dogadaja "nosi" covjeka r sva njegova svjesnosL svodi se na to da se zadr2i iznad vode, uplaieno gledajuci oko sebe.

Ako dijete nema unutarnji oslonac, samouvjerenost, poiinje instinktivno, odnosno nesvjesno traiiti upori5te koje bi mu omogucilo da udvrsti svoj l,l. MoZemo promatrati kako se u sredini sliinoj ljetnim kampovima pojavljuju takve drske osobe koje su naizgled samouvjerene i osjecaju se kao ribe u vodi. Sva njihova napuhana samouvjerenost proizlazi iz upori5ta koju Zamislite takvu dvojicu s razlicrtim ,r ' to l Zele, no pritom sve rade jednako.

Na primjer, 'r', 'Lr ovor ne umecu psovke, nego se njihov govor od njih. Nikome niti ne pada na pamet da je to , r J,rrr o. A vulgarnost je prrje svega stvar loieg ukusa.

Transurfing_1_-_Prostranstvo_V

Svejedno je 5to se ne peru iito hodaju u ,,r',toji t,r t,rvo1 odjeci. Ne hodaju, ali sigurno ce hodati dim se , ,l,rvi odgovarajuce pravilo. N,r primler, na dvoru francuskog kralja Louisa XIV nrle bilo uobicajeno prati je sam kralj zbog svoje patoloike mr2nje prema tistoii, higrlenu ,vlo fek na pranje ruku konjakom.

Dvorani su bili prisiljeni slijediti njegov I n rjcr i, kako bi sakrrli neugodno zaudaranje svojih tijela, obilno su se zalryevali r ,rrl,'rrrrma zbog cega se na dvoru osjecao izuzetno jak smrad.

Osim toga, l r lrci da su ih zbog svega muiile iuii, uvell su "otmjenu" naviku: Kao 5to vidimo, pravilo mole rehabilitirati apsolutno bilo kakvu besmislicu. Na 'l I'rrlrjer, onajtko prvi kaze rrlei "super'lmoie se smatrati paslirom.

Radi kao jal Radi kao ja! Za to Utjecaju klatna nisu izloieni samo mladi, vei i odrasli, osohitn Lad ih ip vi p na okr rnr r Nla nrimicr dnk sc n. Ne cmizdri, odmakni se, pritvrsti se! Kasnlje ce biti iznenaden koji ga je vrag na to ponukao, na kuki klatna. Ostali, gledajuii ovu - prolaznu samouvjerenost marioneta, postupaju slitno dobivaju uporiite kaozamjenu za poitovanje pravila "Radi kao ja! Gomila primorava svoje clanove da se pona aju na odreden i njima iecto naq.

Na oval se nadin oblikuje struktura. Bitno je da se sljedbenici klatna apsolutno nesvjesno podreduju pravilu. Slijedeci pravila, mogu izvoditi t- L 4 Transurfing 4 Dobro, moglo bi se pomisliti: Naravno, i to je takoder izlaz. Samo treba imati na umu da prilikom podredivanja pravilima strukture valja zaboravrti na svoju individualnost.

Budi ,,kao svi" i dobit ei smirenost i sigurnost. No, pritom cei izgubiti svoj boZanski dar - jedinstvenost duie. A da ne govorimo o tome da ni o kakvom jedinstvu se duie i razuma ne moze ie zivot tesko raditi u korist strukture.

No, uopie ne Zelim reii da se dovjekov put nalazi izvan nekakvih struktura. Mozemo otiii u planine i ograditi se od svrjeta klatna. Ali ako nam i tamo 2ivot nastavi biti nesvjesno spavanje u budnom stanju, apsolutno se niSta neie promryeniti.

Radi se o tome da tovjek postane gospodar svoje sudbine, a da pritom u strukturi. Molemo li, na primjer, u ljetnom kampu steci 2eljenu samouvjerenost, a da se ne podredujemo pravilu klatna i da se istoooDno ne pretvorimo u odmetnika?

Bez problema. Da bismo to postigli, potrebno se samo probuditi i pogledati predstavu ocima gledatelja, bez napu5tarla scene. Tada ce odmah postati i Ne treba ih zbog toga niti osudivati niti prezirati. Ako se kao posljedica osvrleitenosti stanja stvari dogodi da se covjek pocne suprotstavljati "uspavanima'i nastalu odnosi zavisnosti, privlaci se polarizacr.

Vrlo je valno zapamtiti da nije dovoljno samo se odreii pravila klatna. Potrebno ga je zamrleniti pravilom transurfinga: Razumrlevanje onoga vas dogada vei ito rspava i podredi pravtlu klatna. To znati da nikada neie pronaii svoj put i cijeli ostane nestgurnost proizlazi iz straha pred neizvjesnoicu. Kad rvjek nrle upoznat s pravilima igre, okolina mu pocinje izgledati zastraiujuie rrreprijateljski.

Prvo, osloboditl se osjecaja krivnje za 5to se treba prestati opravdavati I polagati racune o svojim postupcima onome tko je dovoljno rlrzak da vas prosuduje. Drugo, prestati Stititi i dokazlyatl;tlolgyaZnost. Ako se lrritom priddavate pravila transurfinga, te su dvrje stvari vei sasvim dovoljne r1a dobllete upori5te u sebi samome, to jest da pocnete Zivjeti u skladu sa ,vqim uv;erenjima. Medutim, valja imati u vidu da se ne smijete samo nepromiiljeno ,uprotstavljati strukturi na sve se naiine poku5avati osloboditi njezina ltjecaja.

Ponavljam, ne radi se o tome da se potpuno oslobodite klatna, vec o i lome da ne budete njegova marioneta. Nakon Sto se probudite, osjetit cete i razumjeti na koji vas naiin struktura ',putava lelii livjeti? MoZete odlutiti hotete li se tih pravila odreci ili ih poitovati.

Glavno je da to finite syesno, dok ostali oko vas Zive spavajuii - na to se svodi strategija osobe koja vlada situacr om. Za primjer cu uzetijedno karakteristitno pismo. Cak i kad je rijei o poviiici, na mene se brzo zaboravlja kao ria nrsam u planu, a trahi li se osoba za mleslo koje zahtljeva jedva rralo vecu odgovornost, moje mjesto zauzme drugi zaposlenik ili se sve obustavlja?

L 47 Transurting 4 Prema svemu sto pi5e, citateljica koja je postavila pitanje radi u nekom administrativnom sustavu.

Svaki sustav je klatno. NajprLJe se stvara energetsko- u obliku kompleksa ideja i principa, a zatim njezina materijalna realizacija, tj. Klatna ne postavljaju svoje sljedbenike na k! Naivno je misliti da pri usponu u karryeri, i osobito u vladajuioj hrlerarhryi, ljudi napreduju u skladu sa svojim istaknutim osobinama ipostignu ima.

To jetako u odredenom stupnju, ali istaknute osobrne i postignu a nisu najvaZniji. Klatno se najprrye brine o stabilnosti. Zato biste i vi trebali svoje postupke orrjentirati u prvom redu na odrlavanje stabilnosti sustava.

Ako lelite napredovati u karqeri, morate razumjeti razliku izmedu "dobroga" i "pravilnoga'i ovdje sve ovisi o konkretnom kolektivu. Klatna takoder moqu biti razlicita. U manjim kolektivima mogu se vi5e cryeniti kreativnost, samostarnost, entuzijazam, inicryativa. Ali u upravnom aparatu ili vecem poduzecu funkcioniraju sasvim drugi zakoni i sasvim drugaiqa etika i - korporativna.

Korporativna etika pretpostavlja stroZa pravila, disciplinu pouzdanost. Inicijativa se cesto kalnjava, samostalnost se doceku. U takvom sustavu ne treba djelovati "bolje'i nego "pravilnrye". Prema tome, potrebno je djelovati svjesno i prila- godljivo, uskladujuii svoje postupke s realrjama svryeta klatna. No sve to nije tako komplicirano kako se mo2e tlniti. Glavno je probuditi se na vrijeme.

Indigo doSljaci od najistaknutijih pojava nove stvarnosti je fenomen "indigo djece" koji je detaljno opisan u istoimenoj knlizi Leeja Carrolla i Jan Tober. Taj je termin uvela Nancy Ann Tappe koja je istralivala medusobnu vezu izmedu Jedna covjekova karaktera i boje njegove aure. Potetkom sedamdesetih godina dvadesetog stoljeia Nancy Tappe susrela se s neobidnom pojavom: Njihova je osobitost hiperaktlvnost i pomanlkanje palnje.

Ne mogu dugo sjediti na jednom mjestu ako im aktivnost kojom se bave nrje zanimljiva. Sva su ona razlicita. Zajedniiki im je urodeni osjeiaj vlastitog dostojanstva i te2nja za neovisnoSiu. Indigo djeca su svjesna svojih vrijednosti i kao da su uvjerena da su zaslulila biti ovdje, u ovom Zivotu.

Eto kakva su!

Transurfing vadim zeland download | cigujylu |

Ia djeca zadivljuju odrasle svojom razumnoicu. Kod njih je razvryena svjesnost i trijezni pogled na svijet koji nisu karakteristicni za njihovu dob.

Knjiga pdf transurfing

Odbijaju se prikloniti opiepriznatim autoritetima. Jasno im je da neke stvari treba radrti sasvim drukirye, dok se ostali ljudi po navici povode za opceprihvaienim normama i pravilima. Ne mole ih se nazvati prilagodljivima. S glediSta odgoja moZemo re i da se njima ne mo2e upravljati. Lukavi su. U odredenom je stupnju to svojstveno svakoj novoj generacqi. Medulrm, generacrla indigo djece istiie se kao poseban novitet. Ali u posljednje se vrtyeme uotava nekakav ubrzani proces obnavljanja novih generacija - svaka sljedeca se sve radikalnije razlikuje od prethodne.

Indigo Moglo bi se pomisliti da je svatko slobodan raditi sve ito Zeli. Tako se deklarira sloboda. A svatko moie leljetisamo ono 5to je u skladu s interesima strukture, Struktura poducava sto treba Zeljeti.

I upravo se radi o tom procesu podredivanja volje namjere Taj je proces djeca vec imaju svoju djecu koja su karakternim obiljeZjima nadma ila same roditelje. Sto se dogada? Proces revolucionarne obnove ljudske Svrlesti ne mole se dogadati sam po sebr, bez posebnih uzroka.

Kao Sto je poznato, u prlrodi i druitvu sve te2i k ravnoteli. Znafi da se obnavljanje svqestijavlja kao protutela neKom orugom procesu. Nije teiko shvatiti o kojem se procesu radi.

Posljednjih se desetljeca nije tako opasan kao informacijska komponenta koja stvara blagotvornu osnovu za formiranje odrlavanje klatna.

You might also like: KRIVE SU ZVEZDE KNJIGA PDF

Sto je vi5e grupa pristaia koji razmiiljaju u istom smjeru, i jate bi se dobila kontrola nad sv4eSiu velike koliiine ljudi, uopce nrye obvezno smjestiti ih u spremnike s cjevcicama kao u filmu "Matrix'i Sasvim Kako je dovoljno sagraditi sveobuhvatnu informacilsku mrelu i ljudi ce automatskr zauzeli mjesta u njezinim celqama. No, vratimo se naSoj djecici. Tendencija podredivanja volje rezultira uzvratnom reakclom - pojavom djece s urodenom telnjom za neovisno5cu.

To je prirodan proces. Tako se otituje djelovanje sila ravnote2e kao odgovor na razrastanje mrele klatna. Pona5anje ove djece usmjereno je na ruSenje pravila. Stisnuta u okvire stereotipa i uvjetovanosti, trude se S je klatno, a prema tome i njegov utjecaj na ljude. Sto predstavlja covjek Zastraiuju e? Kako se kome viSe svida. Svatko je slobodan sva ova razmiiljanja 6ezbri2no smjestiti u podrucje fantastike.

A real mocna mrela klatna koja trajno obav4a cijelu Zemlju. Sve se dogada samo po sebi kao stvaranje kristala leda u procesu zamrzavanja. Poput kolonrle parazitskih biljaka, mreZa klatna osloboditi. Sva su djeca, a osobito indigo djeca, vrlo osjetljiva na suvi5ne To je takozvani socijalni potencijale.

Knjiga pdf transurfing

Na primjer, odmah mogu prepoznati bllo kakvu svrlest uglavnom uvjetovana njegovim poloZajem u strukturi neiskrenost. Kad im se netko dodvorava, potinju se bezobrazno ponaSati. Ako ih se pretjerano hvali, postaju hirovrta. Struktura neprlmjetno, ali cvrsto obavija svakog ilana odredenrm kompletom stereotipnog razmiiljanja i pona anja. Covjeku se iini da djeluje slobodno, prema svojoj volji.

Zapravo nema miSljenje o slobodi zato ito "konfiguracryu" njegove volje oblikuje struktura. Covjek oduzete volje igra namernuru rgru. Necu l. Ja iu sam! U takvim sluiajevima djeluju nesvjesno, nenamjerno. Ona ne planiraju i ne osmi ljavaju svoje drsko ponaianje. To se dogada prrrodno, samo od sebe. Na taj se nacin otituje djelovanje sila ravnoteZe kao odgovor na pravila koja roditelji poku5avaju nametnuti svojoj djeci.

Pa ona su Bo2ja djeca i zato su lijepa i mocna kao i sam Bog, bez obzira na bespomoinost rane dobi. Ona u poietku posjeduju snagu Stvoritelja koja mo2e stvarati novu realnost. Ali sposobnosti Bo2je djece ne uspljevaju izaii na vidjelo ostvariti se zato Sto im klatna oduzimaju njihovu boZansku snagu - jedinstvo i du e i razuma.

Zivot im se predstavlja kao vdo obeiavajuci i pun nade. Ali u svijetu vladaju klatna koja djeluju po principu "podqeli pa vladaj". Indigo djeca viie se ravnaju prema glasu srca, nego razuma.

Odrasli smatraju da postupaju dobro kad se pridr2avaju pravila. Djeca se pridr2avaju miSljenja da je glavno sve raditi od srca, s ljubavlju, a ne onako kako se tini 5 vremenom dolazi do ru enja svih malih i velikih nada.

Kod jednih se taj proces dogada polako i bezbolno, kod drugih, manje sretnih, brzo i intenzivno. Ako pogledate u odr djeteta iz djecjeg doma, molete u njima istodobno vidjeti rspravnrm. Te vas drevne du5e opet nastavljaju poducavati prenoseci nadu i ocajanje. U tim moguce?! Ra,zumnost indigo djece posljedica - odima kao da se zaledilo nezavrSeno pitanje: Osvijeitenost se pojaiava kad se fokus pozornosti usmjerava prema sebi, a ne na izvanjski svryet.

Jer ako je covjek potpuno optereien brigama kqe su mu izvana nametnute, sav se predaje nesvjesnoj igri. Potpuna svjesnost indigo djece suprotstavlja se Svjesna su onoga Sto se oko njih dogada itko u njihovoj svijesti stvara nepovjerenje, a zatim i strah na koji se tako dobro naviknu da postaje uobiiajen. No, ne moie se samo tako prestra5iti i pobjeii - treba nekako prelivjeti u toj i nesavr5enost. U podetku se agresrvnoj sredini. Kad se nadu pod mocnim utjecajem tendenciji "uspavljivanja svijesti" ljudi u mreZama klatna.

U ranom su djetinjstvu vrlo lqepa i prrvlacna. Tajna privlainostr ove djece je u harmonrtnom jedinstvu duie i razuma. Prihvacaju se onakvima kakva jesu zato se pocetna duievna ljepota ne izoblituje laznim maskama razuma.

I tako djeca postupno gube darove koje su dobila rodenjem - neovisnost, osvlje5tenost, intu ict1 u, nd ivid ua nost. Ali to je pogubno za strukturu i zato ce se proces podredivanja volje sve viie razvijati. Ne zna se tko ie pobijediti u toj bitki. Za nas je valno jedno: I Gospodari energije Kako neobitno Uobicajeno i neobiino u isto vri, covjek se "probudio" i spoznao da ih moZe dr2ati pod svojom kontrolom. Upravo je osvijeStenost omogucila ljudima da se uzdignu iznad Zivotinja i biljaka i da ih iskoriste za svoje potrebe dok one live u nesvjesnom snu.

Za to je trebalo stvoriti i na kraju izgube pojam o svojim istinskim ciljevima. Zivot divllih Zivotinja i biljaka puno je bogatlji i smisleniji. Uzmimo, na primjer, stado divljih jelena. Briga ima napretek: Zivot stada krava u strukturi farme daleko je siromainiji. Covjek je rije5io livotinje cijelog niza problema tako 5to im je osigurao krov i hranu. Ali u zamjenu za sve lo one su morale predati gospodaru svoje ciljeve - sada on odreduje kako, zaito i koliko ce one livjeti.

Nije li to sliino tovjekovu "prodavanju duie davlu"? A to je s covjekom? Stvarnost pokazuje da covjek, stvarajuci strukture, sam postaje njihov rob. Coviek gubi sebe i prestaie shvafutt tko je on i ito leli. Na ielu svake strukture stoji klatno, slitno nadgradnji. Sama roba klatnima nije zanimljiva, medutim, strukture se razvijaju vrlo aktivno.

Ma kakve ciljeve imale Zivotin. Medutim, ako dotitno'vi5e" biie stvarno tako misli, onda to svjedoti o primitrvnom stupnju upravo njegovog, toboie, savr enog uma.

Vadim Zeland - Transurfing 4 - Upravljanje Stvarnoscu

Ustvari, svako Zivo bice ima svoj cilj. Radi se o tome da je energija osnovna roba. Covjek kupuje stvari a takvih, bez sumnje, ima, poredak strukture postupno ih je posve poniitio.

Posljedica toga je da se elementi strukture joi jate uspavaju Zivotinja transurfing ce nam u tome pomoci. A jeste livl, dragiiitatelju, mo2da indigo? Uostalom, to i nije valno. Svismo mi u svojoj bitijednaki - i "odrasla" djeca i djetinjasti odrasli. Kultivirane biljke i doma e livotinje nekad su bile divlje i Zivjele su neovisno i prirodno.

Ali Tom iemo se pitanju joi vratiti kasnije, a zasad cemo konstatirati iinlenicu: Bilo koja struktura podreduje cilj svojeg elementa iskljufivo svojim interesima. Razvoj pripitomljenih ili "dovedenih u red" za svoje zadovoljstvo i komfor, nije li tako? Uz ugodne, postoje i one stvari koje su predodredene da drugima stvaraju neugodnosti. I u jednom i drugom slutaju izlutuje se energija pozitivna ili negativna.

Klatnima je upravo to potrebno. Kao sto vidite, proizvodnja r robni promet materijalnih objekata joi uvrjek nrle sve. Prije svega se prodaie i kupuie energija.

I crjelo to energetsko Transurfing 4 trli lc rr,r,l rrrr llrtrra Mali udio o,,l,tl ' r vj 'ku, a veliki bezvoljan. To je glavni uzrok alkoholizma. Ako dovjek prima joS, opet posuduje n ,1 il,tlil rr,r l'r lu Sijeno, kOmu rrrlrlr,lro N,r tr.

Allrolrolna euforua je dolriv rnlr, ,rajma, a mamurluk lx vrat s kamatama Uvijck ,,r' r ora vracati vi5e, klatna nikad ne daju energiju lrr',,Jrl,rtrrcr dio cnerniic ali zatim neizhrieTno dolazi sve Leii obrdcun. Mo2e se zaustaviti srce, kao sto testo i biva. Klatno ie ostaviti tovjeka na miru tek kad od njega vi5e nema 5to uzeti.

Ako preZivi imao je srete Prvi je krediL uvijek darelljiv i svedan, kao prezentacija. Kao ito je poznato, prvi bokal vina u Zivotu ostavlja jak dojam, ali kasnr. Obracun se uvijek vodi lestoko bez ikakva povladivanja. Zato, ako uzima5 kredit ovakve vrsLe, potrebno je odrZavati svjesnost na posebno visokom stupnju i biti svjestan svoje "plate2ne i Niskoalkoholna trtir',r opLtitalu.

Klatno izvlati energ11u malo po malo. Suprotno tome, lestoka pica izazivaju "1,i1 sr', vodko! Odjekuj, pjesmol', Medutim, klatno tu energryu daje u za am ut vrsoke kamate. Uskoro poiinje skretanje u drugom smjeru: Pil se, pjesmol"" Nakon velike euforrle dorazi najnize padanje.

Sto je uzbudenje snainrye, viSe se osjeia kasnqa utuienost.

Other books: PDF FILE CREATOR

Mamurluk uglavnom ne nastaje kao posrjedica fizioroikog udarca na organe, vec zato ito klatno u vrijeme mamurluka pojatano crpi covjekovu slobodnu energrju. Klatno mu opet moze posuditi energryu, njemu se nikamo ne Zuri. Do obratuna ce neizbjelno doci, prrje ili kasnije.

Mogli bismo pobjeci od konobara da ne platimo ratun. Beskuinici koji su se propili nipoSto nisu zapuSteni ljudi kako se obicno smatra. Ovi nesretnici jednostavno nisu znali procijeniti svoje snage pravodobno isplatiti kredit.

Zato su stalno u dugovima. Zajam se neprestano uzima iznova i svaki je put sve teZe vratiti kredit. A sve je zapocelo tako veselo, r za svetanim stolom! Proces padanja nezamjetno, ali neizbjeZno jata i zatim postaje slican lavini Priroda potaknutog prijelaza vrlo je podmukla i svatko moZe upasti u njegov lijevak.

Opcenilo, sve 5[o je povezano s intenzivnim osjecajima, to jest s onlma koji to krediti klatna. Zato ito su klatna svojoj agresivna i sklona preuveliiavanju energije konflikta. Sve 5to je privlatno, ali itetno, za iovjeka z. Klatno postavlja uvjet: Nayvece se kolicine energlje uzimaju od osoba koje se drogiraju. A ako se redovita doza ne uzme na lgra rijetima: Pejsja pesnjal" Teci, vodko! To su medu prvima duhan, k,rv,r, i,rj, lrt'z,rlkof tolni napici, gume za lvakanje.

cercblubatan.tk

Netko ce mozda reci. Energrla zadovoljstva, ugode ili cega god, nije vaZno. U svakom slucaju: Zeli5 - skupljai energryu, dobiva5 - izluiujei je. U procesu Zvakanja covjek dobiva odredeni osjecaj ugode koji, uostalom, ima drevne kori. Priroda te ugode sasvim je jasna: Kao konatni rezultat bilo koje sklonosti moZemo navesti: Tor je nepotreban. Klijent ionako neie nikamo otiai dok njegovu pozornost drli omda klatna.

Kad tovjek razmi5lja o predmetu svoje sklonosti, zrati energqu na rezonantnoj frekvencrli klatna. Na primjer, sve misli "duZnika'usmjerene su iskljuiivo na dobivanje redovite porcqe energije - zajma.

Nio iemu drugome nisu u stanju mislitizato Sto klatno ne puita njihovu pozornost. Takvo je hvatanje u omtu moguce zahvaljujudi odredenom svojstvu ljudske psihe. Pozornost se mole slijepo usredotociti na jednu stvar - slicno kazaljci vjetrokaza dok klatno tjera vjetar na jednu te istu stranu.

Usmjeravanje kazaljke pozornosti moZerno prouciti na jednostavnom primjeru kada se ne uspijevamo osloboditi narnetljive melodry'e u mislima. Ne treba pretpostavljati da se ovisnost razvija samo na osnovi fizioloSkih iimbenika - oni se takoder mqenjaju, ali ne igraju najvalniju ulogu. Na primjer, kada se najstrastvenryi puiaci odluce voziti podmornicom, nimalo se ne mute zbog nemogu nosti da puie.

Cim se preklopna vrata5ca zatvore zatuje se naredba za uronjavanje, misli o pu5enju potpuno nestanu buduci da objektivno ne postoji bilo kakva mogucnost puienja. Puiac se s tom objektivnom finjeniconn potpuno pomiri i jednostavno cak niti ne razmiSlja o njoj Vjetrokaz njegove pozornosti okrenuo se na drugu stranu.

Kamo je nestala fiziolo5ka ovisnost? Ali cim se podmornica vrati s izleta, a pu5ac i r L nije imao namjeru okaniti se puienja, on pomisli da ne bi bilo lo5e "zapaliti" idosadni kreditor opet hvata kazaljke pozornosti u svoju omcu.

Hvatanje kazaljke pozornosti moZemo potvrditi i pojavom kao Sto je ovisnost o igricama ili ovisnost o internetu. Postoji velika skupina ljudi koji su otiili vei tako daleko da se osjetaju kao riba u vodi samo ispred kompjutorskog ekrana. Odvoji li se takav ovisnik od ekrana barem na nekoliko. Javlja se glavobolja, bol u mi iiima i nepodnoiljiv osjeiaj neugode.

No tim se klijent vrati pred ekran, odmah nestaju svi simptomi. Oiito je da ovdje ne postoje nikakve fizioloike potrebe. Ovisnost se u svim slutajevima uglavnom javlja zato ito je kazaljku pozornosti uhvatila omia klatna. Da bi se "skinulo s igle", povebno je preusmjeriti pozornost, zabaviti je necim drugim.

Teiko da je moguce snagom volje osloboditr se omte. Medutim, nametljive se melodije moZemo osloboditi ako se prebacimo na drugu. Stetnu sklonost u pravrlu prati odredeni scenarij i skup scenografija. Sve to iini karakteristidnu situacrlu, na primjer, stanku za pu enje tijekom radnog vremena, ito pridonosi preusmjeravanju pozornosti. Otplatlti sve dugove i otici iz te porodne banke mogu e je samo na jedan naiin. To nrye teiko utiniti, treba vam samo lelja i malo ma te.

U svakom sluiaju, iak i ako nema "kreditno zadu2enje'iali koristi civilizacljske proizvode, tovjek protiv svoje volje predaje klatnima dio svoje energije. Ljude u doslovnom smislu "odvode na paiu'i da ne kalemo "wgalaju". Cijeli 2ivot civiliziranog druStva neprekidan je proces potroSnje i davanja energqe.